Terug naar Home

Terug naar Visie

Pesten

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken, vandaar het pestprotocol.

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, opdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als zich ongewenste sitiuaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Mocht zich een situatie van pesten voordoen dan is het wenselijk dat te melden op school. Dat kan mondeling bij de leerkracht en of het management. Ook kunt u de melding digitaal doen en wel via ons contactformulier.


De school werkt conform het pestprotocol!